KONTAKT

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bytyniu

ul. Szkolna 55, 64-542 Bytyń

tel. 612918700

sp@bytyn.pl

sekretariat czynny pn-pt 7.00 – 15.00

dyrektor przyjmuje w wtorki w godz. 13.00 – 15.00 (lub po wcześniejszym umówieniu)

wicedyrektor przyjmuje w środy w godz. 10.30 – 11.30 (lub po wcześniejszym umówieniu)

 

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

WSTĘP

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bytyniu zobowiązuje się zapewnić dostępność

swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności

cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej

Zespołu Szkolno-Przedszkolny w Bytyniu o nazwie http://www.zsp.bytyn.pl

Data publikacji strony internetowej: 2019.09.01.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019.09.01.

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r.

o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów

publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

– strona posiada dokumenty PDF w wersji nieedytowalnej,

– część plików niedostępnych w wersji edytowalnej,

– dokumenty zapisane w różnych formatach,

– filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,

– brak dostępności języka migowego.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021.03.25

Oświadczenie sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Zespół

Szkolno-Przedszkolny w Bytyniu.

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

Każdy ma prawo:

  • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

  • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
  • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
  • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni.

Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu

w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2

miesięcy od daty zgłoszenia.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do

Rzecznika Praw Obywatelskich na stronie https://www.rpo.gov.pl

Koordynator: Malwina Kostera

E-mail: sp@bytyn.pl

Telefon: 61 29 18 700

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Szkoła Podstawowa im. Arkadego Fiedlera w Bytyniu

adres: 64-542 Bytyń, ul. Szkolna 55

Budynek szkoły

– bariery w przestrzeniach komunikacyjnych,

– budynek wielopoziomowy, brak windy, dźwigów osobowych,

– brak kontrastu ciągów komunikacyjnych,

– brak pętli indukcyjnych, oznaczeń w alfabecie Braille’a,

– brak toalet dla osób niepełnosprawnych,

– brak miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych,

– brak systemów naprowadzających dźwiękowo,

– brak drzwi otwieranych automatycznie,

– nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego,

– przy wejściu głównym znajduje się pochylnia dla wózków,

– do udzielania informacji przy wejściu głównym oddelegowano pracowników obsługi,

– do budynku może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Budynek oddziałów przedszkolnych

– bariery w przestrzeniach komunikacyjnych,

– budynek wielopoziomowy, brak windy, dźwigów osobowych,

– brak kontrastu ciągów komunikacyjnych,

– brak pętli indukcyjnych, oznaczeń w alfabecie Braille’a,

– brak toalet dla osób niepełnosprawnych,

– brak miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych,

– brak systemów naprowadzających dźwiękowo,- brak drzwi otwieranych automatycznie,

– do udzielania informacji przy wejściu głównym oddelegowano pracowników obsługi,

– nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego,

– do budynku może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Przedszkole w Gaju Wielkim

adres: 64-530 Gaj Wielki, ul. Kościelna 1

– bariery w przestrzeniach komunikacyjnych,

– budynek wielopoziomowy, brak windy, dźwigów osobowych,

– brak kontrastu ciągów komunikacyjnych,

– brak pętli indukcyjnych, oznaczeń w alfabecie Braille’a,

– brak toalet dla osób niepełnosprawnych,

– brak miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych,

– brak systemów naprowadzających dźwiękowo,

– brak drzwi otwieranych automatycznie,

– do udzielania informacji przy wejściu głównym oddelegowano pracowników obsługi,

– nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego,

– do budynku może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.