RODO/DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

1. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bytyniu z siedzibą przy ul. Szkolnej 55 64-542 Bytyń w świetle przepisów prawa (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, tzw „RODO”) jest administratorem Państwa danych osobowych. To oznacza, że odpowiada za ich wykorzystanie i bezpieczeństwo. Przepisy prawa nakładają na nas obowiązek przekazania poniższych informacji.

2. Inspektorem ochrony danych osobowych w Zespole jest Pani Marta Andraszak, e-mail: marta.andraszak@kazmierz.pl, telefon +48 61 2937311

3. Państwa dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:
– przyjęcia dziecka do Zespołu,
– realizacją zadań oświatowych,
– zapewnienia bezpieczeństwa dziecka w czasie pobytu w Zespole,
– umożliwieniu dziecku korzystania w pełnej oferty Zespołu,
– realizacji działań promocyjnych Zespołu

4. Podstawa prawną do przetwarzania danych są:
– Państwa zgoda (art. 6 ust. 1a RODO) – np. pobierana przy okazji przetwarzania wizerunku Państwa dziecka lub innych danych, których przetwarzanie nie wynika wprost z przepisów prawa,
– przepisy prawa (art. 6 ust. 1a RODO) – są to ustawy o systemie oświaty, Prawo Oświatowe, o systemie informacji oświatowej, o samorządzie gminnym oraz akty wykonawcze do tych przepisów.

5. Dane osobowe są przechowywane przez okres wynikający z odrębnych przepisów (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. 2011 nr 14 poz. 67)).

6 Państwa dane nie będą podlegały profilowaniu, czyli zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji bez udziału człowieka.

7. Do zrealizowania wymienionych wyżej celów wymagamy danych, które pomogą nam Państwa zidentyfikować oraz danych np. o rozwoju psycho-fizycznym i stanie zdrowia dzieci. Ich zakres został ograniczony do niezbędnego minimum. Podanie niektórych danych jest obowiązkiem ustawowym (wynika z odrębnych przepisów), a podanie części danych (np. gdy prosimy Państwa o zgodę na ich przetwarzanie) jest dobrowolne.

8. Dodatkowo odbiorcami tych danych mogą też być placówki pocztowe lub bankowe (pośrednicy w doręczaniu korespondencji lub pośrednicy w transakcjach płatniczych).

9. Nie pozyskujemy danych z innych źródeł, niż tylko od Państwa. Nie będziemy przekazywali tych danych poza EOG (Europejski Obszar Gospodarczy – kraje Unii Europejskiej, Norwegia, Liechteinchtein, Islandia).

10.Mogą Państwo złożyć do nas wniosek, dotyczących danych osobowych, o:
– dostęp do swoich danych (art. 15 RODO),
– sprostowanie danych (art. 16 RODO),
– usunięcie danych przetwarzanych bezpodstawnie (art. 17 RODO),
– ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO).