Organizacja roku szkolnego – kalendarz

data

wydarzenie

1. 09. 2021 Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych
23 – 31. 12. 2021 Zimowa przerwa świąteczna
17 –  30. 01. 2022 Ferie zimowe
14 – 19. 04. 2022 Wiosenna przerwa świąteczna
24 – 26.05.2022 Egzaminy ósmoklasisty
24. 06. 2021 Zakończenie rocznych zajęć

 

 

Plan pracy szkoły na rok 2021/22

  „Żeby zapalać, trzeba płonąć”

 

Program rozwijania motywacji u uczniów

Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Bytyniu

Motywacja to siła, która sprawia, że się chce. To energia silnie powiązana z emocjami. Plan pracy ma charakter holistyczny, czyli obejmuje nie tylko działania na płaszczyznach: dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, ale także organizację przestrzeni uczniowskiej. Głównym punktem odniesienia są czynniki motywujące (mechanizmy motywacyjne), czyli źródła motywacji. W oparciu o czynniki wyznaczono działania, czyli sposoby osiągania celu, oraz osoby odpowiedzialne za realizację.

 

Cel ogólny: rozbudzenie u uczniów wewnętrznej motywacji do nauki i rozwoju.

Cele operacyjne:

uczniowie:

 1. chętnie podejmują wyzwania
 2. znają swoje mocne strony i zdolności oraz zainteresowania i rozwijają je
 3. osiągają wyniki w nauce adekwatne do swoich możliwości psychorozwojowych
 4. wiedzą, w jakim celu się uczą
 5. znają różne sposoby przyswajania wiedzy i umiejętności

 

Metody pracy: aktywizujące, wykorzystujące potencjał szkolny.

Formy: grupowe i indywidualne.

Czas trwania: od września do maja roku szkolnego 2021/2022

Ewaluacja: kontrola liczby uczniów biorących udział w konkursach i działaniach szkoły, monitorowanie frekwencji, stopni i zaangażowania uczniów w proces lekcyjny. Zbieranie informacji zwrotnych od uczniów poprzez rozmowy
z nimi.

Program odniesie sukces jeśli 70% uczniów będzie zaangażowanych w konkursy i działania szkoły, średnia nauczania
w klasach IV – VIII wzrośnie w porównaniu z rokiem ubiegłym, frekwencja podopiecznych nie będzie budziła powodów do niepokoju.

 

Działania:

L.p. Czynniki motywujące / mechanizmy motywacyjne

 

Zadania Terminy Osoby odpowiedzialne
1. Od poziomu zaangażowania rodziców zależy motywacja uczniów 1. Bieżące informowanie rodziców w indywidualnych wiadomościach na temat działań szkolnych wraz ze wskazaniem korzyści, jakie uczeń uzyska poprzez swój angaż.

 

Cały rok Wychowawcy klas, organizatorzy, koordynatorzy przedsięwzięć
2. Omówienie programu motywacyjnego z rodzicami na wrześniowym zebraniu.

 

1 września wychowawcy
2. Praca nad inteligencją emocjonalną. Relacje oparte na życzliwości, zaufaniu i wyrozumiałości wzmagają poczucie bezpieczeństwa a tym samym wzmacniają chęć do podejmowania wysiłku.

 

1.  Dopytywanie się o potrzeby uczniów (nie bać się informacji zwrotnych od uczniów).

 

Cały rok Nauczyciele, wychowawcy
2.  Stosowanie termometru emocji w klasach I-III

 

Cały rok Wychowawcy
3.  Organizowanie na zajęciach z wychowawcą rundek – jak się dzisiaj czujesz?  Co podobało  ci się w minionym tygodniu, dzisiejszym dniu.

 

Cały rok wychowawcy
4. Zwracanie się do uczniów po imieniu

 

Cały rok Wszyscy nauczyciele
3. Odejście od kultury błędu i przejście do kultury wspierania  rozwoju 1. Stosowanie elementów oceniania kształtującego Cały rok Wszyscy nauczyciele
2. Pozytywne wzmacnianie uczniów, stosowanie pozytywnych komunikatów np. zamiast tradycyjnego: „Zaraz sprawdzę, czego nie umiesz”- „Pokaż, co umiesz!”. Zamiast wytykania błędów skupianie się na mocnych stronach i wysiłku uczniów, stosowanie słów kluczy np.: zamiast musisz – oczekuję. Cały rok Wszyscy nauczyciele
4. Atrakcyjna nagroda, gratyfikacja 1. Wpisanie pochwał za udział w każdym przedsięwzięciu/akcji w dzienniku elektronicznym- pochwała na forum klasy przez wychowawcę, Cały rok Nauczyciele, wychowawcy
2.  Wręczanie uczniom dyplomów, wpisywanie ocen z danego przedmiotu lub przedmiotów

 

Cały rok Wszyscy nauczyciele
Udział w konkursach Złota Polska Jesień październik V. Pietrzak-Sikorska
Szkolny Konkurs Ortograficzny październik Magdalena Konieczna
Wielkopolska Szkoła Roku 10 września 2021 Iwona Ludwiczak, Olga Kaczmarek
V Międzyszkolny Konkurs Bożonarodzeniowy 22 grudnia 2021 Magdalena Roszak
VI Międzyszkolny Konkurs Kolęd i Pastorałek 14 stycznia 2022 Magdalena Roszak, Robert Winiecki
IV Międzyszkolny Konkurs Recytatorski 25 marca 2022 Monika Borkowska
IV Przedszkoliada 21 czerwca 2022 Kinga Skowrońska
5. Praca na zasobach uczniów – wzmacnianie potencjału podopiecznych. 1. Prezentacja osiągnięć uczniów, talentów i umiejętności przed rodzicami. Podczas zebrania z rodzicami w wybranym terminie przez wychowawcę 1 raz w roku. wychowawcy
2. Prezentacja sukcesów uczniów na stronie internetowej szkoły. Cały rok Wszyscy nauczyciele
6. Znajomość kryteriów osiągania celów-jasne poczucie celowości. Uczeń wie po co się uczy i jak się uczyć.  Warunki sprzyjające utrwalaniu umiejętności i wiedzy. 1. Wprowadzanie innowacji pedagogicznych

 

Wrzesień – czerwiec Iwona Ludwiczak – Innowacja metodyczno-organizacyjna: nauczanie wyprzedzające na lekcjach historii w klasie VIII

 

2. Zapoznawanie uczniów z celami lekcji, formułowanymi w języku ucznia

 

Cały rok Wszyscy nauczyciele
3. Warsztaty z uczenia się

 

Monika Borkowska – innowacja pedagogiczna
4. Indywidualne konsultacje z uczniami i rodzicami raz w miesiącu – analiza osiągnięć. Uczniowie wyznaczają indywidualne cele na każdy miesiąc.

 

Od października do maja Wszyscy nauczyciele zgodnie z harmonogramem podanym do 15 dnia miesiąca poprzedzającego, chętni uczniowie i rodzice zgłaszają się nie później niż tydzień przed terminem.
5. Pozwalanie uczniom na samodzielne sprawdzanie kartkówek lub sprawdzianów- dzieci uczą się więcej dzięki natychmiastowej informacji zwrotnej. (Po sprawdzianie można wyświetlić prawidłowe odpowiedzi i uczeń sam siebie sprawdza, sam przelicza punkty na procenty i wpisuje ocenę)

 

Cały rok Chętni nauczyciele
6. Namalowanie na chodniku działań matematycznych, najważniejszych dat historycznych, na stopniach schodów umieszczenie wzorów chemicznych, itp

 

październik wicedyrektor
7. Autorytety, wzory do naśladowania 1.Spotkania z ciekawymi ludźmi. Odwoływanie się do życiorysu Arkadego Fiedlera.

 

Raz w miesiącu Zespoły przedmiotowe.
8. Zaspokajanie potrzeby autonomii poprzez zorganizowanie uczniom przestrzeni do podejmowania decyzji. 1.Gadająca ściana – zbieranie opinii i uwag uczniów na dany temat.

 

Cały rok Wychowawcy,

SU – gadająca ściana, nauczyciele

2. Dawanie uczniom możliwości wyboru zadania domowego (np. spośród czterech niech samodzielnie wybiorą dwa). Zadania domowe powinny być proste aby uczniowie sami się z nimi uporali.

 

Cały rok Wszyscy nauczyciele
3. Pozwolenie uczniom na samodzielne podejmowanie decyzji, w jaki sposób chcą spędzać przerwy na boisku – komfortowo spędzona przerwa nastawi uczniów pozytywnie. Dostęp do różnych aktywności w czasie przerw: taniec przy muzyce, skakanka, guma, narysowany farba olejna na chodniku kontur do gry w :pajaca” Cały rok SU
9. Motywacja jest zmienna. Na początku zajęć jest a pod koniec już może jej nie być 1.Zaskakiwanie uczniów metodami pracy, zmienianie ćwiczeń, stosowanie różnych narzędzi pracy Wszyscy nauczyciele
10 Lubię moją szkołę. 1.Projekt MEiN „Poznajemy Polskę” Klasy 1-3 Poznań Palmiarnia, Muzeum Instrumentów Muzycznych

 

Klasy 4, 7,8 Poznań Śladami Powstania Wielkopolskiego

– V. Pietrzak-Sikorska

 

 

 

 

– O. Kaczmarek, M. Konieczna

2.Wycieczki edukacyjne. Klasa 5 Spływ Wartą

Klasa 1-3 Szreniawa

Klasa 7, 8 Szlak Piastowski

Klasa 7,8 Międzyrzecz

Klasa 1 ZOO Poznań

Klasa 4 Poznań Palmiarnia, Ogród Botaniczny

– Daria Kaźmierczak

– Danuta Łuczak

– Iwona Ludwiczak

 

– Iwona Ludwiczak

 

– Monika Borkowska

– Ł. Dorocinkowski

3. Imprezy i tematyczne dni szkolne. – Sprzątanie świata 17 września

 

– Dzień przedszkolaka

 

– Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania 29 września

 

– Dzień chłopaka 30 września

 

– Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia 1 października

 

– Światowy Dzień Zwierząt 4 października

 

– Pasowanie na ucznia 14

Października

 

– Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek

 

– Święto Niepodległości 10 listopada

 

– Mikołajki

 

– Dzień Dziadków 21 stycznia

 

– Walentynki 14 lutego

 

Dzień Nauki Polskiej

– Dzień Żołnierzy

Wyklętych 1 marca

 

– Dzień Kobiet 8 marca

– Dzień Wiosny 21 marca

 

– Dzień Świadomości Autyzmu 1 kwietnia

 

– Dzień sportu 22 czerwca

 

– Szkolne Rekolekcje

– VI Festyn Szkolny

 – wychowawcy, wicedyrektor

 

– wychowawcy przedszkola

 

– Monika Piasecka

 

 

 

– SU

 

 

– Małgorzata Nowak, Grzegorz Socha

 

 

– Agnieszka Pempera

 

 

 

– Monika Borkowska

 

 

 

– wychowawcy 1-3

 

 

 

– Iwona Ludwiczak, Olga Kaczmarek

 

 

– wychowawcy klas, SU

– wychowawcy przedszkolni

 

– SU

 

 

-Renata

 

Magdalena Konieczna,

– SU

 

– SU

 

 

– Paulina Pawłowska

 

 

– Daria Kaźmierczak, Łukasz Dorocinkowski

– Magdalena Roszak

– zespół ds. festynu

 

Źródła.

 1. Działania zaproponowane przez zespoły przedmiotowe ZSP w Bytyniu
 2. Kursy: Szkoła do góry nogami. Jak zmotywować i zaangażować uczniów w proces uczenia się. 2. Myśli dobrze narysowane. Zastosowanie myślenia wizualnego w procesie nauczania.
 3. Webinarium 1. Jak zaangażować uczniów w pracę on-line (Fundacja Szkoła z Klasą)
 4. Szkolenie dla rodziców dotyczące motywacji przeprowadzone przez psychologa z PPP w Szamotułach.
 5. Literatura branżowa: „Fińskie dzieci uczą się najlepiej”, Timothy Walker
 6. Pomysły zaczerpnięte z realizacji projektu Szkoła z Klasą 2.0
 7. Uchwała Rady Pedagogicznej w sprawie wykorzystania wniosków z nadzoru pedagogicznego za rok 2021/22