REGULAMIN IV MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO „ŚMIECH TO ZDROWIE”

REGULAMIN IV MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO
„ŚMIECH TO ZDROWIE”
organizowanego przez Zespół Szkolno – Przedszkolny  w Bytyniu 

 

 1. Postanowienia ogólne:

Organizatorem konkursu jest Zespół Szkolno – Przedszkolny w Bytyniu.

 1. Cel konkursu:
 • ukazanie piękna języka polskiego;
 • popularyzacja poezji wśród dzieci;
 • kształtowanie języka, wyobraźni i wrażliwości dzieci;
 • odkrywanie talentów;
 • przezwyciężenie onieśmielenia u dzieci.
 1. Warunki uczestnictwa:
 • konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I – VIII szkół podstawowych;
 • warunkiem udziału jest recytacja dowolnie wybranego wiersza nawiązującego do tematyki konkursu;
 • każda ze szkół biorących udział w konkursie może być reprezentowana przez trzech uczestników z każdej grupy wiekowej.
 • rodzice lub opiekunowie prawni proszeni są o pisemne wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu. Zgodę należy dostarczyć najpóźniej w dniu konkursu.
 • uczestnicy przyjeżdżają na własny koszt, pod opieką osoby dorosłej.
 1. Terminy:
 • kartę zgłoszenia i wybrane do konkursu tytuły oraz teksty wierszy należy przesłać pocztą elektroniczną na adres Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Bytyniu: sp@bytyn.pl do dnia 23 maja 2022r.;
 • konkurs odbędzie się w budynku Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Bytyniu dnia 2 czerwca 2022 r. o godz. 16:00 (ul. Szkolna 55, 64-542 Bytyń).

Wszelkich dodatkowych informacji udziela pani Monika Borkowska (e-mail: m.borkowska@szkola.bytyn.pl)

Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej szkoły http://zsp.bytyn.pl/

 1. Ocenianie uczestników oraz nagrody:
 • do przyznawania nagród uprawnione jest jury powołane przez organizatora Konkursu;
 • jury będzie oceniało uczestnika wg kryteriów: dobór tematyki, pamięciowe opanowanie tekstu, intonacja, znaki przestankowe, siła głosu, wyrazistość; Każdy uczestnik może uzyskać od 0 do 20 punktów;
 • uczestnik może przygotować strój, co nie podlega ocenie;
 • laureatem Konkursu zostanie osoba, która uzyskała największą liczbę punktów; osoby z mniejszą liczbą punków zajmują odpowiednio II i III miejsce;
 • jury przyznaje 3 nagrody (I, II, III miejsce) w każdej  kategorii wiekowej (kategorie klas: I-III, IV-VI, VII – VIII);
 • jury może przyznać wyróżnienia;
 • wyniki zostaną ogłoszone w dniu Konkursu;
 • decyzja jury jest niepodważalna;
 • laureaci otrzymają nagrody oraz pamiątkowe dyplomy.
 1. Postanowienia końcowe:
 • dostarczenie w terminie KARTY ZGŁOSZENIA oznacza akceptację przez uczestnika niniejszego Regulaminu konkursu;
 • informacja o wynikach konkursu zostanie umieszczona na stronie internetowej Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Bytyniu http://zsp.bytyn.pl, na stronie internetowej http://kazmierz.pl  oraz ewentualnie w Obserwatorze Kaźmierskim.

KARTA ZGŁOSZENIA

 

Opublikowano w Szkoła Podstawowa.